รายชื่อนักวิ่ง ที่ลงทะเบียนสำเร็จ :
วิ่งลอยฟ้าท้าปีใหม่

RUNNER LIST

5.0Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (31 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ ต่ำกว่า 9 ปี 1
อายุ 10-14 ปี 1
Open (15-80 ปี) 9
อายุ 80 ปี ขึ้นไป 0
อายุ ต่ำกว่า 9 ปี 0
อายุ 10-14 ปี 0
Open (15-65 ปี) 20
อายุ 65 ปี ขึ้นไป 0

  ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ไซส์เสื้อ
  กฤษฎาถรณ์ นาคผิว
 
หญิง 52 S
  กฤตยา สายันตนะ
 
หญิง 48 2S
  สันธนี ฐิติมโนรถ
 
หญิง 55 2XL
  วรสิทธิ์ สุวรรณมิสระ
 
ชาย 46 2S
  ณัฐฐนาฏย์ เผือกผ่อง
 
หญิง 38 2S
  Kanyawee Kaewnuy
 
หญิง 44 L
  Jenrit Tongcumpdung
 
ชาย 43 XL
  Tongbhumi Tongcumpdung
 
ชาย 9 2S
  ธนากร บุตะเคียน
 
หญิง 46 2S
  Pirudee Mananiy
 
หญิง 38 XL
  Suriya Radakhan
 
หญิง 42 M
  Watcharin Charose
 
หญิง 44 M
  ชัยวัฒน์ ดีวงษ์
 
ชาย 40 M
  วีระพล โคตรพรหม
 
ชาย 40 L
  อุดร เวฬุวนารักษ์
 
หญิง 44 S
  วรวลัญช์ เภารัมย์
 
หญิง 40 S
  นวพรรษ ทาระ
 
หญิง 38 L
  กฤษดา เจริญรักษ์
 
ชาย 40 XL
  อนุสรา อู่อรุณ
 
หญิง 37 L
  โกมล ธรรมบุญ
 
ชาย 47 M
  ฆฤณ ฤชัย
 
ชาย 14 S
  ณัฏฐิญาณ์ อัจฉริยกุล
 
หญิง 45 XL
  Sirinapha Sailueadthai
 
หญิง 33 S
  Preyakorn Sawatsophonkit
 
หญิง 41 M
  Sumalee Muttayom
 
หญิง 54 S
  ลลดา พยุรัตน์
 
หญิง 45 M
  นนท์ จันทร์แดง
 
ชาย 35 L
  รจนา ซื่อเจริญกิจ
 
หญิง 52 XL
  วิเชียร ศิริพรม
 
ชาย 47 2XL
  นวปฏล ศิริพรม
 
ชาย 16 2XL
  ทิพรัตน์ ศิริพรม
 
หญิง 46 L

10.550Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (72 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ 15-29 ปี 2
อายุ 30-39 ปี 6
อายุ 40-49 ปี 18
อายุ 50-59 ปี 17
อายุ 60-69 ปี 7
อายุ 70-74 ปี 1
อายุ 75 ปี ขึ้นไป 2
อายุ 15-29 ปี 2
อายุ 30-39 ปี 4
อายุ 40-49 ปี 6
อายุ 50-59 ปี 5
อายุ 60 ปี ขึ้นไป 2

  ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ไซส์เสื้อ
  แสงเพชร วิริยะตั้งสกุล
 
ชาย 54 M
  ศุภสัณห์ บ้านชี
 
ชาย 49 S
  วรภัทร ชัยเลิศ
 
ชาย 72 L
  Opat Sangsai
 
ชาย 43 L
  ธัชกร โบว์แดง
 
ชาย 34 L
  กิตติ จีระทรงศรี
 
ชาย 49 M
  เสนาะ พริ้งเพราะ
 
ชาย 46 L
  สมเกียรติ จินดากุล
 
ชาย 79 2XL
  วิโรจน์ ฐิติมโนรถ
 
ชาย 56 M
  Pirat Choosri
 
ชาย 49 S
  Phil Meads
 
ชาย 66 L
  พัฒนา เอื้ออาวากุล
 
ชาย 78 M
  Nutthapon Towatthananukul
 
ชาย 48 XL
  Pin Pinchutharat
 
หญิง 43 M
  Pariyakorn Kritsadativuth
 
หญิง 42 M
  มนัส ชูสิงห์
 
ชาย 51 L
  เนรัน ลือไช
 
ชาย 51 L
  สมศักดิ์ สนธิ์หา
 
ชาย 63 M
  ไกรวุฒิ สิมธาราแก้ว
 
ชาย 50 2XL
  สุจิตรา สิมธาราแก้ว
 
หญิง 52 L
  Sudavadee Vipulyase
 
หญิง 43 2S
  Akira Daito
 
ชาย 55 L
  ธเนตร วรสิทธิ์
 
ชาย 42 S
  สุพรรษา จอดนอก
 
หญิง 25 2S
  Veera Sachasiri
 
ชาย 64 S
  Nuntawat Mepremwattana
 
ชาย 45 L
  Thanaphol Lersakrasamee
 
ชาย 52 M
  Naruemon Lersakrussamee
 
หญิง 52 S
  Teerayut Juntalue
 
ชาย 47 M
  Tippawan Sudrak
 
หญิง 43 S
  Phatharutai Manatsanit
 
หญิง 37 S
  Punnee Tangtrongsakol
 
หญิง 59 2S
  จารุณี แซ่หม่า
 
หญิง 65 2S
  รัฐธรรมนูญ คำเลิศ
 
ชาย 31 XL
  Yada Suwanpattana
 
หญิง 27 2S
  ยศวัฒน์ อภิธัญเรืองศิริ
 
ชาย 52 L
  วันทนีย์ เลขวรรณวิเศษ
 
หญิง 50 2S
  วรกร เลิศวิไลยศ
 
ชาย 43 L
  Intuorn Meerasri
 
หญิง 35 S
  Jarin Meerasri
 
ชาย 44 M
  จิรเดช กลิ่นขจร
 
ชาย 63 M
  ณัฐสินี ภาณุศานต์
 
หญิง 38 M
  Anond Kulthanmanusorn
 
ชาย 34 M
  ณรรฐ ตีระแพทย์
 
ชาย 46 XL
  นริศรา กณารักษ์
 
หญิง 42 S
  Veeraphan Tomeboon
 
ชาย 63 L
  สมภพ ชุ่มชื่น
 
ชาย 60 M
  จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
 
ชาย 41 L
  ฉัตรชัย เรืองประวัติ
 
ชาย 52 L
  Kiattiwong Wongrach
 
ชาย 38 M
  Sirikul Kasivivat
 
หญิง 67 L
  Suwit Yong
 
ชาย 58 XL
  อุดมโชค อินทรโชติ
 
ชาย 43 2XL
  ทิวา พรายกระสินธุ์
 
ชาย 46 M
  รุ่งฤทัย พรายกระสินธุ์
 
หญิง 54 2S
  สุรศักดิ์ ศรีวิโรจน์
 
ชาย 58 M
  Somnuk Anukul
 
ชาย 60 M
  อนันต์ รัตนมั่นคง
 
ชาย 47 L
  ก้องภพ ขันติพงศ์พันธุ์
 
ชาย 59 L
  Supachai Tasoongnern
 
ชาย 36 2XL
  นที สีชัยนาท
 
ชาย 57 M
  ฌานวัฒน์ พูลเพิ่มคล้าย
 
ชาย 18 M
  ณภคดร สำเภาทอง
 
ชาย 18 L
  รังสรรค์ แสงสาคร
 
ชาย 50 S
  สหชาติ สรรพคุณ
 
ชาย 57 S
  เสกสรรค์ นิรันดร์วิชยะ
 
ชาย 48 L
  สุรีรัตน์ ขจรเดชานุภาพ
 
หญิง 47 S
  Vilma Amilula
 
หญิง 32 2S
  อาคม สุทธิบุญ
 
ชาย 47 L
  มนตร์ รักษ์ศรี
 
ชาย 50 XL
  Arnaud Bialecki
 
ชาย 51 L
  เอกภพ หินหุ้มเพ็ชร
 
ชาย 35 L

21.1Km วิ่งบุคคลทั่วไป ชาย/หญิง (86 คน)

ชาย (Male) หญิง (Female)
อายุ 20-29 ปี 3
อายุ 30-39 ปี 9
อายุ 40-49 ปี 26
อายุ 50-59 ปี 22
อายุ 60-69 ปี 13
อายุ 70 ปี ขึ้นไป 2
อายุ 20-29 ปี 3
อายุ 30-39 ปี 1
อายุ 40-49 ปี 4
อายุ 50 ปี ขึ้นไป 3

  ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ไซส์เสื้อ
  กัลยดา นิรันดร์วิชยะ
 
หญิง 20 S
  กัลยกร นิรันดร์วิชยะ
 
หญิง 20 M
  พรเทพ เสรีเจริญศักดิ์
 
ชาย 58 L
  ณธีพัฒน์ ชัยเลิศพงศ์
 
ชาย 28 XL
  ธานี ศรีไชย
 
ชาย 57 L
  ไพศาล ศรีโกษามาตย์
 
ชาย 47 XL
  นพฎล มุกดาสนิท
 
ชาย 46 M
  ประเสริฐ กรรมารวนิช
 
ชาย 52 2S
  ปิยะภัทร เต็มแย้ม
 
ชาย 40 XL
  มงคล อุนะรัตน์
 
ชาย 56 L
  ณัฐพงศ์ มายวัน
 
ชาย 32 2S
  Kritsada Leeliang
 
ชาย 36 2S
  เจริญ สิกพันธ์
 
ชาย 52 M
  ภูธิป คงฉิม
 
ชาย 28 L
  กาญณ์เจริญ แสงทอง
 
ชาย 48 XL
  Wisit Kongcharoensombat
 
ชาย 61 M
  พิทยา ว่าพัฒนวงศ์
 
ชาย 61 S
  สมบูรณ์ กำเหนิดสุข
 
ชาย 60 XL
  วุฒินัย อุลิต
 
ชาย 56 XL
  Vasan Chodchoy
 
ชาย 50 M
  Wuttinai Khlongjai
 
ชาย 49 M
  วลัยพร แพ่งศิริ
 
หญิง 48 S
  ไพบูลย์ รัตนวิภานนท์
 
ชาย 63 M
  สมรักษ์ สุทธินัง
 
ชาย 26 M
  จรัญ คูเรืองรัศมี
 
ชาย 43 S
  สุริยา เอียดทองคำ
 
ชาย 42 XL
  Pakkawat Seekhiew
 
ชาย 87 L
  Erik Wallace
 
ชาย 44 XL
  อรรถสิทธิ์ เทพเลิศบุญ
 
ชาย 40 L
  สุพัตรา จิตนิยม
 
หญิง 42 2S
  ประพันธ์ พ่วงปรีชา
 
ชาย 45 M
  อนุพงษ์ รอดสาย
 
ชาย 52 XL
  บุญมา ลีลาบูรณธนกูร
 
ชาย 67 M
  สวัสดิ์ ศิลป์สถิตย์ถาวร
 
ชาย 72 S
  วงศกร ไม้คู่
 
ชาย 68 XL
  วัชระ โรจน์ทวีพิทักษ์
 
ชาย 66 M
  บุญชัย หวังชิงชัย
 
ชาย 68 S
  วิทวัส อัศตรกุล
 
ชาย 41 M
  จั นิ่
 
ชาย 50 M
  สมบูรณ์ รักษ์เวชปกรณ์
 
ชาย 51 S
  Piyapat Wiriyarat
 
ชาย 49 L
  จิรชาติ เจริญศรี
 
ชาย 54 S
  Pabhago Su
 
ชาย 56 S
  Praj Wattanasiri
 
ชาย 40 2XL
  ศ นาราวง
 
ชาย 61 S
  ธนา โพธิกำจร
 
ชาย 42 M
  ภูมิพัฒน์ พรใหญ่พงศ์
 
ชาย 65 L
  ศักดิ์สงวน หินนก หินนก
 
ชาย 34 M
  เอกมล สุทธิสน
 
ชาย 49 M
  Kittipoom Atchariyakul
 
ชาย 51 2XL
  ชัยรัตน์ คุณารัตน์
 
ชาย 51 M
  Somsak Diloktutsanon
 
ชาย 47 L
  วีระชัย ชุตินันท์วโรดม
 
ชาย 47 M
  Manaswas Kovitaya
 
หญิง 52 M
  เกรียงศักดิ์ ยศอินทร์
 
ชาย 47 XL
  พรภัทร บพิธบัณพร
 
ชาย 33 L
  Ryota Nishimori
 
ชาย 40 L
  วรุฒพล เมืองทรัพย์
 
ชาย 31 2XL
  Noppadol Chaenkhasorn
 
ชาย 42 L
  Boonsom Siddhiphongse
 
ชาย 50 L
  Primpawee Suwadit
 
หญิง 39 L
  ทะวิท สำเภาทอง
 
ชาย 53 M
  นันทสาสุข เครือแสง
 
ชาย 51 M
  Keiko Kiuchi
 
หญิง 55 2S
  รัตนะ กิจโอภาส
 
ชาย 52 M
  ธรรมิกา ทรายศรี
 
หญิง 44 2S
  วีระพันธ์ ผดุงศิลป์
 
ชาย 38 S
  วรัญญา เมธาวงศ์
 
หญิง 26 2S
  พรศักดิ์ รักษาเดช
 
ชาย 57 M
  Denwut Padungkiatkamol
 
ชาย 33 L
  วรพงษ์ สายวงศ์
 
ชาย 48 M
  สมัย ดุพงษ์
 
ชาย 44 L
  สุวิทย์ พยัคฆมาศ
 
ชาย 35 L
  วีณา ชัยสมตระกูล
 
หญิง 49 2S
  บรรเจิด ชัยสมตระกูล
 
ชาย 52 L
  Prapasri Techochalalai
 
หญิง 56 L
  สิทธิพงษ์ แข็งแรง
 
ชาย 58 S
  นพอนันต์ นิวัฒน์ปิติคุณ
 
ชาย 61 L
  สุทธิพงษ์ ทองสุข
 
ชาย 37 M
  ธีระศักดิ์ สำราญกลาง
 
ชาย 41 M
  ณัฐวรรธน์ ศักดาพิทักษ์
 
ชาย 46 XL
  Somboon Jitpokkasam
 
ชาย 43 M
  เฉลิมชัย จตุพักต์ศินัน
 
ชาย 45 M
  Sumetw. วัฒนกุลชาติ
 
ชาย 61 XL
  นายชาตรี ฉายากุล
 
ชาย 57 S
  Haskunpusapakdeepob ภูษาภักดีภพ
 
ชาย 61 XL
*** หากท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่พบชื่อของท่านในลิสรายการด้านบนนี้ สามารถสอบถามได้ที่ LINE @drrun